1. W przedszkolu jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog specjalny.
 5. Pomoc udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu wynikających z:
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 • pielęgniarki środowiskowej lub higienistki;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści w ramach zintegrowanych działań.
 1. Wymiar godzin form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatwierdza dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 1).
 3. Rodzice/prawni opiekunowie załączają do wniosku opinię lub orzeczenie z poradni, bądź zaświadczenie od lekarza, albo opinię/opis występujących problemów.