Dyrekcja oraz nauczyciele Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej czynią starania o włączenie naszej placówki do sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

 

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działanie, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola tj. dzieci, pracowników i rodziców dzieci oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Przedszkole promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Celem i zadaniem Przedszkola Promującego zdrowie jest wspieranie każdego wychowanka w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomaganie całej społeczności przedszkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia. Przedszkole Promujące Zdrowie jest wartością, do której dążymy podejmując długofalowe działania i służąc jej rzetelnym, owocnym wysiłkiem zespołowym.

 

Troska o zdrowie dotyczy przede wszystkim wychowanków, ale również pozostałych członków społeczności przedszkolnej, czyli wszystkich pracowników oraz rodziców. W naszej społeczności staramy się popularyzować zdrowy styl życia i włączać w nasze działania rodziny i instytucje z którymi współpracujemy. Wspólnie dbamy o dobry klimat społeczny, zadowolenie i warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zespół promocji zdrowia opracowuje własne plany działań i ich ewaluację zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci PPZ. Działania na rzecz zdrowia realizują wszystkie grupy przedszkolne.

 

Czym jest zdrowie

Według Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie” to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko występowaniem choroby lub niepełnosprawności (niedołęstwa)” Definicja ta wskazuje, że zdrowie jest stanem pozytywnym (dobrostanem), ma kilka wymiarów. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową koncepcję, która traktuje człowieka jako całość. Składają się na nią aspekty zdrowia:

zdrowie fizyczne; -zdrowie psychiczne; -zdrowie społeczne; – zdrowie duchowe

Zdrowie nie jest celem życia, lecz jest zasobem dla codziennego życia, który pozwala ludziom prowadzić produktywne życie pod względem osobistym, społecznym i ekonomicznym, efektywnie pełnić role i zadania życiowe w różnych okresach życia. (…).

 

 

Co to jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach Przedszkola promującego Zdrowie.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmocnienia zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.